Toàn văn Dự thảo Điều lệ Công ty cổ phần Xe khách & Dịch vụ Miền Tây phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2017